De 17 verdensmål

Hos Typographic tager vi stilling – Det betyder at vi forsøger at efterleve de verdensmål som er stillet op af FN.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle. At sikre anstændige jobs og mere bæredygtig og økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og på at styrke internationale partnerskaber.

Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Og alle lande skal bidrage. Uagtet landenes forskellige udgangspunkter. De store udfordringer, vi står overfor i dag, er globale.
Og det samme er konsekvenserne. Derfor er vi nødt til at løse disse udfordringer i fællesskab.

Hvad betyder det: Lige nu lever mere end 700 millioner mennesker i “ekstrem fattigdom”. Ekstrem fattigdom defineres som en personlig indkomst på under 1,9 dollars om dagen. Et af delmålene lyder på at afskaffe alle former for fattigdom inden 2030.

Hvordan bidrager Typographic:
 Hos Typographic går vi meget op i arbejdsrettigheder. Virksomheden er registeret på grafisk overenskomst ved Grakom, og alle ansatte er stillet lige rettigheder og vilkår jvf. dansk lovgivning, det vil også sige at alle er betalt over den fastsatte mindsteløn. Derudover sender vi overskydende produkter fra vores kontorforsyning, til julehjælpen, for at hjælpe de dårligst stillede familier i Danmark.

Hvad betyder det: I 2014 skønnes 795 millioner mennesker at være kronisk underernærede. Delmålene lyder blandt andet på, at inden 2030 skal sult være udryddet, og alle skal sikres adgang til sikker, ernæringsrig og tilstrækkelig mad hele året rundt.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic vil vi gerne gøre en forskel. Vi er så heldige at vi herhjemme i Danmark har minimale udfordringer på dette område, og derfor kigger vi også længere sydpå, i vores forsøg på at bidrage. Hvert år i december, vælger vi nogle af de mulige initiativer gennem folkekirkens nødhjælp, hvor vi f.eks. i 2021 har bidraget med ”køkkenhaver” til familier i verdens fattigste lande. Et sådan bidrag indeholder ernæringsråd fra sundhedsvejleder, træning i brug af køkkenhaven samt jævnligt besøg af gartner.

Hvad betyder det: Årligt dør tusindvis grundet sygdom. I udviklingslande er det sygdomme som mæslinger, tuberkulose, malaria og AIDS. Et af delmålene er derfor at udbrede universel sygeforsikring og give adgang til sikre og effektive lægemidler samt vacciner til alle.

Hvordan bidrager Typographic Hos Typographic går vi meget op i sundhed og trivsel. Alle medarbejdere er dækket af en sundhedsforsikring, og såfremt der er brug for anden type af hjælp, assisterer virksomheden med at skabe kontakt til rette instans. Gennem certificering af svanemærket og løbende kontrol fra arbejdsmiljøtilsynet, skaber virksomheden et sikkert og sundt miljø for de ansatte, med stor fokus på den daglige hygiejne. Ansatte deltager på relevante kurser eller forløb, med henblik på forbedring af psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Hvad betyder det: Selvom den samlede indskrivningsrate er højere end tidligere, er der stadig mange, der dropper ud af skole eller ikke færdiggør deres uddannelse. Derfor lyder målet at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Hvordan bidrager Typographic: Typographic A/S sigter altid efter at have minimum 1 aktiv elev ad gange. Verden bevæger sig hele tiden og der sker konstant nye tiltag. Derfor er det også vigtigt for Typographic at vores personale hele tiden er opdateret på tidens trends. Derfor kommer personalet også på relevante kurser, som løbende tilbydes.

Hvordan bidrager Typographic: Selvom flere piger kommer i skole, og flere kvinder bliver lønmodtagere uden for landbruget, så er der stadig betydelige forskelle mellem mænd og kvinder – også på arbejdsmarkedet. Et af delmålene lyder på, at kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Hvordan bidrager Typographic: 
Hos Typographic har vi fokus på ligestilling mellem kønnene. I forhold til løn og ansvar, spiller køn ingen rolle. Hos Typographic er det kvalifikationer og engagement som er de afgørende faktorer i et ansættelsesforhold. I ledelsen af virksomheden, er begge køn repræsenteret, hvilket også beviser ovenstående pointe.

Hvad betyder det: Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, påvirker vandmangel stadig mere end 40 procent af verdens befolkning. Derfor skal der inden 2030 opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle. Yderligere skal der opnås lige adgang til egnet sanitet, hygiejne og ordentlige toilet forhold for alle.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic har vi valgt at vi hver måned støtter et projekt gennem UNICEF, hvilket betyder at vi er med til at sørge for 19.000 liter rent vand til verdens mest udsatte børn. Derudover går vi internt meget op i vores hygiejne. Vores toilet- og køkkenforhold bliver rengjort og vedligeholdt af fagligt personale, og ved hjælp af professionelle produkter. Bl.a. i samarbejde med TORK, har vi optimeret vores hygiejneforhold.

Hvad betyder det: I dag mangler stadig hver femte adgang til elektricitet. Siden efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden. Et af delmålene lyder derfor på, at der inden 2030 skal sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyninger til en overkommelig pris.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic er miljøet i fokus. Vi skiftede d. 01.04.2021 vores el-indkøb ud til 100% vedvarende og CO2-neutral energi fremstillet ved dansk vindkraft. Det betyder at vi er med til at skåne miljøet- og styrke både produktionen og investeringen i miljøvenlig energi. Ved løbende udskiftning af materialer og produktionsudstyr, vægter Typographic altid, at søge de mest energibesparende løsninger.

Hvad betyder det: Vi ser stadig i dag en langsommere vækst, større uligheder og en beskæftigelsesrate, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke. Et af delmålene lyder derfor at opnå anstændige jobs for alle kvinder og mænd inden 2030. Der skal yderligere træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri, menneskehandel og børnearbejde.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic lægger vi stor vægt på at arbejdsforholdene er i orden for alle. Typographic følger og overholder branchens retningslinjer via. GRAKOM, og alle ansatte har vilkår jf. overenskomst på det grafiske område. Der må ikke forekomme diskrimination, tvangs- eller børnearbejde, eller andre lignende forhold som er i strid med dansk etik, moral og lovgivning. Anvendes leverandører uden for landets grænser, vil der foreligge et personligt besøg hos dem, for at tjekke arbejdsforhold og kvalitet lever op til vores standard.

Hvad betyder det: I dag er der stadig mere end 4 milliarder, der ikke har adgang til internet. Den teknologiske udvikling er også nøglen til at finde vedvarende løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Et af delmålene lyder på, at alle skal have adgang til informations- og kommunikationsteknologi.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic går vi meget op i at følge med den teknologiske udvikling, således vi har adgang til informations- og kommunikationsteknologi. Brugt telefoni- og IT-udstyr smides ikke væk, men samles og afleveres enten til bæredygtig genanvendelse eller sendes til eksempelvis Afrika gennem organisationer som for eksempel FAIR Danmark. Som led i at støtte innovation og læring, støtter virksomheden lokale projekter fra tid til anden, for at hjælpe specielt unge iværksættere godt på vej.

Hvad betyder det: Indkomstuligheden er stadig stigende, hvor de rigeste 10% tjener op til 40% af den samlede globale indkomst, mens de fattigste 10% kun tjener mellem 2-7%. Derfor lyder et af delmålene på, at inden 2030 skal der opnås og fastholdes en gradvis indkomststigning for de nederste 40 procent af befolkningen, der er højere end landsgennemsnittet.

Hvordan bidrager Typographic Hos Typographic går vi op i, at alle skal have lige muligheder. Alle afregnes på lige vilkår, i forhold til fagforenings overenskomst og arbejdsmæssige kvalifikationer. I samarbejde med Morsø kommune, gør vi en aktiv indsats i at få nogle af de mest udsatte og socialt udfordrede i arbejde, gennem blandt andet arbejdsprøvning og praktikforløb. Dette gøres for at fremme chancen for at bringe dem tilbage på arbejdsmarkedet, og skabe bedre fremtidsmuligheder for det enkelt individ.

Hvad betyder det: Storbyerne er blevet større og i 2014 var der 28 megabyer (byer med +10 millioner indbyggere). Derfor lyder nogle af delmålene på, at inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres blandt andet ved at lægge særlig vægt på affaldssortering. Derudover skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum.

Hvordan bidrager Typographic: Typographic har valgt at befinde sig på Mors, hvor kommunen bevidst går op i bæredygtige tiltag som for eksempel bæredygtig transport, grønne områder og meget mere. Virksomheden har valgt en Co2 besparende løsning på blandt andet, Co2 neutral energi og hybrid køretøjer i firmaets vognpark. Gennem råvarer indkøbet er virksomheden med til at sikre en bæredygtig skovdrift, som på verdensplan er med til at bidrage positivt til Co2 regnskabet. Dette er dokumenteret gennem selskabets FSC certificering.

Hvad betyder det: Hurtigst muligt skal vi have reduceret vores fodaftryk på naturen inden for produktion og forbrug af vores varer og ressource. Derfor lyder nogle af delmålene på, at inden 2030 skal det globale madspild halveres, og virksomheder skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

Hvordan bidrager Typographic: Typographic er certificeret FSC og Svanemærket producent, hvilket dokumenterer den bæredygtige drift, hvor også den Co2 neutrale energikilde bidrager til det samlede aftryk. Alt papir affald og overskud, bliver genanvendt via. Stena Recycling, som står for afhentning på adressen. Kemi affald behandles særskilt og køres til rensning/genanvendelse.

Hvad betyder det: I dag er udledningen af drivhusgasser mere end 50% højere end niveauet i 1990. Derfor lyder et af delmålene på, at alle lande skal mindske deres Co2 udslip.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic går vi op i klimaet. Vi anvender kun materiale som er købt via leverandører der kan dokumentere ansvarlig skovbrug/drift og lever op til vores generelle krav om indkøb og diverse certificeringer. Vi arbejder løbende på at nedbringe og forbedre det Co2 aftryk virksomheden efterlader. Dette gøres ved løbende at optimere alle forhold omkring produktion og indkøb, samt holde sig orienteret om mulige tiltag og initiativer, som er relevante i branchen i forhold til at forbedre indsatsen.

Hvad betyder det: I dag er der i gennemsnit 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet. Derfor lyder et af delmålene på, at inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres – især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

Hvordan bidrager Typographic: Som totalleverandør inden for grafiske løsninger, stiller vi store krav til os selv og vores leverandører. Derfor skal de følge gældende love og regler om miljøbeskyttelse, som minimum kræves overholdt. Det vil sige, at leverandøren skal stræbe efter at reducere affald og udledninger til luft, jord og vand, håndtere, opbevare og bortskaffe miljøfarligt affald på en miljørigtig måde samt bidrage til genbrug af materialer og produkter. På den måde sikrer vi, at vores produkter, emballage og lignende ikke ender i havene. Virksomhedens interne affald sorteres og håndteres efter foreskrevne anvisninger.

Hvad betyder det: Hvert år mister kloden 13 millioner hektar skov. Det skyldes både skovbrande og nedfældning. Derfor lyder et af delmålene på, at skovrydning skal stoppes, og forringede skove skal genskabes. Derudover skal vi dyrke mad på en bæredygtig måde.

Hvordan bidrager Typographic: Hos Typographic går vi højt op i kvaliteten af vores produkter. Vi er både Svane og FSC mærket. Svanemærket stiller bl.a. krav til at papiret der bruges, er produceret energieffektivt og lever op til stramme krav om brug af kemikalier. FCS-mærket sikre at der ikke bliver fældet flere træer end den enkelte skovejer kan reproducere. Derudover vælger vi vores leverandører med omhu. Bl.a. er vores papirleverandør PEFC mærket, som betyder at alt papir kommer fra bæredygtig drift af skovene.

Hvad betyder det: Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Væbnet vold og usikkerhed har en ødelæggende effekt på et lands udvikling. Derfor lyder nogle af delmålene på, at mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes, samt alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

Hvordan bidrager Typographic: Som nævnt tidligere vægter vi hos Typographic arbejdsrettigheder højt. Derfor må korporlig afstraffelse ikke anvendes, medarbejderne må frit associere eller organisere sig med forening af eget valg, og bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves.

Hvad betyder det: Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og samarbejde. Et af delmålene lyder på at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå alle verdensmålene. Gennem fremme af internationale handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene vil bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til fordel for alle.

Hvordan bidrager Typographic: For at sikre, at vi i Typographic bidrager til FN’s Verdensmål, har vi indgået et samarbejde med blandt andre GRAKOM, som på vegne af branchen arbejder for at sikre bedre vilkår generelt, samt fremme viden og engagement omkring blandt andet FN’s 17 verdensmål. Vi er selektive når det kommer til vores samarbejdspartnere, ikke kun på kvaliteten, men også de omkringliggende forhold som gør sig gældende hos virksomhederne, dette i forhold til de 17 verdens mål.